Polityka prywatności dla klientów

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas priorytetem i znajduje swoje odzwierciedlenie we wszystkich naszych procesach biznesowych. W zawartych poniżej informacjach dotyczących polityki prywatności znajdą Państwo szczegółowy opis zasad przetwarzania danych osobowych przez Daimler Buses GmbH. Pojęcie danych osobowych oznacza wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Zamieszczone tu informacje pozwolą Państwu zapoznać się z rodzajem, zakresem i celem gromadzenia danych osobowych w Daimler Buses GmbH a także z naszymi procedurami postępowania z tymi danymi. Ponadto dowiedzą się Państwo, jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Kogo dotyczy polityka prywatności?

Poniższe informacje odnoszą się zarówno do istniejących klientów i podmiotów zainteresowanych produktami, usługami i dziełami Daimler Buses GmbH jak i wszelkich innych osób fizycznych, które utrzymują kontakt z Daimler Buses GmbH w związku z tymi produktami, usługami lub dziełami (np. pełnomocnicy lub osoby do kontaktu ze strony klienta).

W odniesieniu do niektórych produktów, usług lub dzieł mogą obowiązywać także dodatkowe zasady polityki prywatności stanowiące uzupełnienie niniejszej polityki prywatności.

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych i do kogo mogę zwracać się ze sprawami dotyczącymi ochrony danych?

Administratorem danych odpowiedzialnym za opisany poniżej proces przetwarzania danych osobowych jest (o ile nie zostanie podany w sposób jednoznaczny inny administrator danych):

Daimler Buses Polska Sp. z o.o.
Al. Katowicka 46
05-830 Wolica
E-mail: rodobuses@daimlertruck.com

Daimler Buses GmbH jest spółką zależną Daimler Truck AG, będąc tym samym częścią koncernu Daimler Truck.

Na inspektora ochrony danych wyznaczono:

Daimler Truck AG
Chief Data Privacy Officer
HPC DTF2B
70745 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy
dataprivacy@daimlertruck.com

3. Jakie dane są przetwarzane i skąd pochodzą moje dane?

Dane osobowe („dane”) przetwarzamy zgodnie z zasadami unikania gromadzenia zbędnych danych i oszczędności danych tylko w takim stopniu, w jakim jest to dla nas niezbędne, dozwolone w ramach obowiązujących wymogów prawnych lub w zakresie, w jakim jesteśmy do tego zobowiązani lub zostaliśmy przez Państwa upoważnieni.

O ile poniższe zapisy nie zawierają odmiennych treści, pojęcia „przetwarzać” i „przetwarzanie” obejmują swoim znaczeniem w szczególności także gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie oraz przekazywanie danych osobowych (w tym zakresie zob. art. 4 pkt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE („RODO”)).

3.1. Dane dotyczące stosunków handlowych

W ramach nawiązywania naszych relacji biznesowych i w trakcie realizacji naszej współpracy handlowej gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy – na ile jest to konieczne w każdym konkretnym przypadku – przede wszystkim następujące dane:

• dane podstawowe klienta/klientów, zwłaszcza nazwę firmy, nazwisko, język, funkcję, przynależność branżową, członkostwo w stowarzyszeniach;

• dane kontaktowe klienta/klientów, w szczególności aktualny adres, wcześniejsze adresy, inne adresy wysyłkowe, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;

• zainteresowania klienta/klientów w zakresie działań marketingowych, zwłaszcza imprez i wysyłki materiałów reklamowych;

• dane dotyczące umów jak data rozpoczęcia i zakończenia umowy, płatności ratalne, warunki spłaty;

• dane pojazdów i flot, w szczególności daty pierwszej rejestracji, numery identyfikacyjne pojazdów, numery rejestracyjne pojazdów, marki, informacje o naprawach pojazdów i szkodach powypadkowych.

• w przypadkach, gdy wyznaczeni są pełnomocnicy lub osoby do kontaktu: ich dane podstawowe, zwłaszcza nazwisko, data urodzenia i NIP oraz dane kontaktowe jak np. aktualny adres, wcześniejsze adresy, inne adresy wysyłkowe, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej a także zainteresowania w zakresie działań marketingowych;

• dane podstawowe poręczycieli, zwłaszcza imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny i NIP;

• dane kontaktowe poręczycieli jak np. aktualny adres, wcześniejsze adresy, inne adresy wysyłkowe, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej;

• sytuacja dochodowa i majątkowa w ramach własnych oświadczeń, zwłaszcza zaświadczenia o dochodach, informacje dotyczące dochodów, dodatkowych przychodów, zobowiązań ratalnych, kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego, oszczędności, papierów wartościowych, wartości polisy na życie, wartości posiadanych nieruchomości;

• dane zawarte w dowodzie osobistym lub innych okazanych dokumentach tożsamości;

• dane uwierzytelniające, w szczególności wzory podpisów;

• szczegóły konta bankowego, np. numer IBAN Państwa konta, BIC, dane Państwa banku;

• dane istotne dla celów podatkowych, w szczególności NIP, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;

• dokumentacja związana z rocznym sprawozdaniem finansowym lub analizami ekonomicznymi, dane liczbowe dotyczące biznesplanu oraz inne informacje ekonomiczne i finansowe;

• sposób regulowania płatności;

• w indywidualnych przypadkach zasięgane są informacje w banku;

• dane z komunikacji pocztowej, elektronicznej i telefonicznej między Państwem a nami;

• dane dotyczące działalności Państwa firmy i ewentualnych partnerów biznesowych;

• dane z zaświadczenia zabezpieczającego;

• w razie potrzeby inne dane mające związek z utrzymywaniem danych kontaktów handlowych.

3.2. Dane dotyczące naszych usług internetowych

W ramach naszych usług internetowych, w tym portali i aplikacji (jak np. OMNIplus ON), gromadzimy dodatkowo dane, jeśli są one nam niezbędne do realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Państwa lub na które wyrazili Państwo w tym zakresie zgodę. Są to w szczególności następujące dane:

• wprowadzone przez Państwa zmiany danych podstawowych, np. zmiany adresu;

• dane o funkcjach aktywowanych przez Państwa drogą internetową, jak np. czas i aktywowana funkcja oraz Państwa ustawienia dla usług internetowych, z których Państwo korzystają.

• Czas i zakres zaakceptowanych przez Państwa warunków korzystania z usług internetowych

Korzystanie z danych zgromadzonych w ramach usług internetowych do celów statystycznych lub naukowych bądź też do dalszego udoskonalania usług internetowych lub pojazdów ma miejsce wyłącznie po zanonimizowaniu Państwa danych, na przykład poprzez skrócenie adresu IP podczas analizy danych o ruchu.

3.3. Skąd pochodzą moje dane?

Dane pozyskujemy zasadniczo bezpośrednio od Państwa. Ponadto – jeśli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub czynności poprzedzających jej zawarcie albo gdy wyrazili Państwo na to zgodę – przetwarzamy także takie informacje osobowe, które w sposób zgodny z prawem otrzymaliśmy od innych przedsiębiorstw Daimler Buses GmbH (są one wymienione poniżej w punkcie 4.1), od Daimler Truck AG i innych spółek należących do koncernu Daimler Truck AG. Ponadto pozyskujemy też dane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak media publiczne (np. internet, prasa) oraz rejestry publiczne (jak na przykład Krajowy Rejestr Sądowy lub Creditreform). Oprócz tego otrzymujemy dane od władz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. dane posiadacza pojazdu pozyskiwane od Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego w przypadku akcji serwisowych).

4. Do czego wykorzystywane są moje dane (cel przetwarzania) i na jakiej podstawie się to odbywa (podstawa prawna)?

4.1. Gromadzenie i przetwarzanie w ramach realizacji zobowiązań umownych

Państwa dane osobowe, które zostały opisane szczegółowo w punkcie 3, gromadzimy i przetwarzamy w celu zapewnienia sobie możliwości utrzymywania kontaktu a także wypełniania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa. Dane te przetwarzamy w oparciu o art. 6 I 1 b RODO, to znaczy w celu podejmowania działań poprzedzających zawarcie umowy i w celu wykonania umowy. I tak na przykład przetwarzamy Państwa dane kontaktowe w celu zapewnienia sobie możliwości kontaktowania się z Państwem a także inne dane w wymaganym w danym przypadku zakresie, które to konieczne są do zawarcia umów kupna, umów o dzieło czy o pracę jak również do prawidłowego wykonywania naszych zobowiązań umownych.

Do tych celów stosujemy wraz z naszymi spółkami zależnymi (Daimler Buses Schweiz AG (Szwajcaria), Daimler Buses Nederland B.V. (Holandia), Daimler Buses UK Ltd (Wielka Brytania), Daimler Buses Belgium NV. (Belgia), Daimler Buses Austria GmbH (Austria), Daimler Buses Česká republika s.r.o. (Czechy), Daimler Buses Sverige AB (Szwecja), Daimler Buses France S.A.S.U. (Francja), EvoBus Réunion S.A. (Francja), Daimler Buses España, S.A.U. (Hiszpania), Daimler Buses Portugal, S.A. (Portugalia), Daimler Buses Italia S.p.A. (Włochy), Daimler Buses Polska Sp. z o.o. (Polska), naszymi autoryzowanymi partnerami handlowymi i serwisowymi, Daimler Truck Customer Center oraz Daimler Truck AG współdzielone systemy informatyczne koncernu Daimler Truck.

Wyżej wymienione przedsiębiorstwa mają techniczny dostęp do współdzielonych systemów informatycznych, a tym samym do przechowywanych tam danych. Dostęp do tych danych możliwy jest tylko w zakresie niezbędnym do realizacji stosunków handlowych z Państwem, co obejmuje na przykład świadczenie usług serwisowych, wykonywanie napraw lub świadczenie usług związanych z naszymi produktami a także czynności w ramach zamówień części zamiennych i zakupu pojazdu.

4.2. Przetwarzanie danych ze względu na istnienie prawnie uzasadnionego interesu

Oprócz tego przetwarzamy Państwa dane osobowe wtedy, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora lub interesów strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tychże interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych (art. 6 I 1 f RODO). „Strona trzecia” oznacza osoby fizyczne lub prawne, takie jak przedsiębiorstwa, władze, instytucje lub inne jednostki. „Stroną trzecią" w tym kontekście nie jesteśmy my jako administrator ani podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (por. art. 4 pkt 10 RODO). Przetwarzanie Państwa danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach:

• W celu weryfikacji Państwa zdolności kredytowej a także ze względu na nasz interes prawny polegający na zabezpieczeniu się przed brakiem płatności lub ewentualnym ryzykiem niewypłacalności, przekazujemy dane osobowe dotyczące nawiązania, realizacji i zakończenia naszego kontaktu handlowego, a także dane związane z przypadkami naruszenia warunków umowy do banku danych Verband der Vereine Creditreform e.V. („Creditreform”) i pozyskujemy informacje na temat zdolności kredytowej. Więcej informacji na temat działalności Creditreform można znaleźć na stronie internetowej www.creditreform.de.

•  W indywidualnych przypadkach może pojawić się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z serwisowaniem i utrzymaniem naszych systemów informatycznych. Zakładamy, że w tego rodzaju sytuacji mamy nadrzędny, prawnie uzasadniony interes, ponieważ działania te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego oraz utrzymanie niezakłóconej pracy systemów informatycznych a także prawidłowe zarządzanie procesami biznesowymi i ryzykiem w koncernie Daimler Truck.

• Ponadto wykorzystujemy Państwa dane, a zwłaszcza dane kontaktowe, do realizowanego za pośrednictwem poczty marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów oraz usług i dzieł, a w indywidualnych przypadkach także specjalnych wydarzeń. Dane te wykorzystujemy ponadto do przesyłania informacji promocyjnych za pośrednictwem naszych usług internetowych lub poczty elektronicznej, o ile otrzymamy Państwa adres e-mail w ramach procesu sprzedaży produktów lub usług, a także do działań promocyjnych na rzecz własnych podobnych produktów, usług lub dzieł. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie Państwa danych, nie będziemy już Państwu wysyłać informacji promocyjnych. Podczas gromadzenia Państwa danych i w każdym przypadku ich wykorzystania będziemy w sposób jasny i przejrzysty informować o przysługującym Państwu w każdej chwili prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania tychże danych. Dane te są przez nas wykorzystywane w opisanym powyżej zakresie do celów reklamowych, ponieważ zakładamy, że mamy w tej przestrzeni prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa danych. Chcielibyśmy przekazywać Państwu regularnie informacje na temat naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące.

• Ponadto przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń prawnych i obrony w przypadku prowadzenia sporów prawnych. Także i w tym zakresie zakładamy, że nasze interesy przeważają nad Państwa podstawowymi prawami i wolnościami, które wymagają ochrony Państwa danych osobowych.

• Na naszych stronach internetowych przeprowadzamy ponadto ankiety wśród klientów internetowych i przetwarzamy przy tej okazji Państwa dane. Celem tych ankiet jest stała kontrola i poprawa jakości naszej obsługi, a co za tym idzie, także naszej konkurencyjności i ukierunkowanie na klienta, dlatego też zakładamy, że także i tu przetwarzanie Państwa danych podyktowane jest z naszej strony przeważającym uzasadnionym interesem.

Dane pozyskiwane od Państwa w celu dalszego udoskonalania naszych usług i produktów, a także do celów statystycznych, przetwarzamy tylko w zanonimizowanej formie.

4.3. Gromadzenie i przetwarzanie w oparciu o przepisy prawa

Daimler Buses GmbH podlega różnorodnym wymogom prawnym i regulacyjnym, które wynikają na przykład z ustawy o praniu brudnych pieniędzy czy też z przepisów prawa podatkowego. Spełnienie wynikających z nich wymogów prawnych wymaga gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 I c RODO). W celu zapewnienia zgodności w szczególności z przepisami ustawy o praniu brudnych pieniędzy (GwG; Geldwäschegesetz) i ustawy o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania (StUmgBG; Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz) jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania Państwa przed nawiązaniem kontaktu handlowego na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz do pobrania i zatrzymania danych w nich zawartych (§§ 11, 12 GwG). Daimler Buses GmbH jako podmiot zobowiązany ma prawo i obowiązek sporządzania pełnych kopii tych dokumentów w ramach weryfikacji tożsamości przeprowadzanej na podstawie GwG lub ich pełnego zaewidencjonowania w postaci graficznej w cyfrowej bazie danych (§ 8 ust. 2 zdanie 2 GwG). Jeśli nie udostępnią nam Państwo niezbędnych informacji i dokumentów, nie będziemy mogli nawiązać ani kontynuować zamierzonego przez Państwa kontaktu handlowego.

4.4. Gromadzenie i przetwarzanie na podstawie Państwa zgody

Państwa dane osobowe będą ponadto gromadzone i przetwarzane, jeśli wcześniej wyrazili Państwo w tym zakresie jednoznaczną zgodę (art. 6 I 1 a RODO).

W sytuacji, w której nie wykorzystujemy jeszcze Państwa danych do celów reklamowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z opisem powyżej w pkt 4.2), zwrócimy się do Państwa o wyrażenie jednoznacznej zgody.

Od czasu do czasu korzystamy także z usług firm zajmujących się badaniami rynku, aby w interesie naszych klientów uzyskać informacje o stopniu zadowolenia klientów i optymalizować nasze produkty i usługi. Również w tym przypadku zwrócimy się do Państwa o wyrażenie jednoznacznej zgody.

5. Czy moje dane są przekazywane innym podmiotom?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których wyrazili Państwo zgodę na tego rodzaju przekazanie danych lub też gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przekazania danych na podstawie innych okoliczności zezwalających na podjęcie takich czynności.

5.1. Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane

Przy realizacji naszych usług w zakresie wszystkich naszych produktów korzystamy na terenie Unii Europejskiej z pomocy podmiotów przetwarzających dane (np. firm zajmujących się badaniami rynku, dostawców usług informatycznych i firm hostingowych, centrów obsługi telefonicznej lub zewnętrznych firm windykacyjnych). Przekazywanie Państwa danych do ww. podmiotów odbywa się w ścisłym poszanowaniu obowiązku poufności oraz zgodnie z przepisami RODO i federalnej ustawy o ochronie danych. Z zaangażowanymi przez nas podmiotami przetwarzającymi dane, które uprawnione są do przetwarzania danych wyłącznie dla nas a nie dla własnych celów, posiadamy zawarte odpowiednie umowy o przetwarzanie danych, o których mowa w art. 28 RODO.

5.2. Przekazywanie danych w ramach wspólnego zarządzania danymi

Państwa dane przechowujemy i przetwarzamy w trakcie nawiązywania i realizacji naszych wspólnych stosunków umownych w systemach informatycznych, z których korzystają również inne firmy wymienione w pkt 4.1. Dlatego też przechowywane w nich dane są technicznie dostępne także dla tych podmiotów. Podmioty te będą miały dostęp do danych wyłącznie wtedy, gdy będzie to konieczne ze względu na realizację stosunków handlowych z Państwem (patrz opis w punkcie 4.1).

5.3. Przekazywanie danych dostawcom

W ramach utrzymywanych z Państwem kontaktów handlowych przekazujemy Państwa dane, zwłaszcza zaś Państwa imię i nazwisko, adres, numer klienta, numer zamówienia (jeśli nadano), cenę zakupu pojazdu i numer identyfikacyjny pojazdu, także dostawcom na terenie Niemiec (np. Mercedes -Benz Minibus GmbH lub Daimler Truck AG), którym zleciliśmy produkcję lub dostawę zamówionych przez Państwa pojazdów lub elementów wyposażenia.

5.4. Przekazywanie danych partnerom dystrybucyjnym

Gdy kupują Państwo od nas pojazd, przekazujemy Państwa dane, zwłaszcza zaś Państwa imię i nazwisko, adres, numer klienta, numer zamówienia (jeśli nadano), cenę zakupu pojazdu i numer identyfikacyjny pojazdu, naszym partnerom dystrybucyjnym na terenie Niemiec (np. przedstawicielowi generalnemu marki Setra), którzy w ramach transakcji sprzedaży pojazdu kontaktują się z Państwem według obowiązującego klucza regionalnego, lub są przez nas angażowani w celu zapewnienia Państwu lepszej obsługi. Jeżeli Państwo jako klient posiadają swoją siedzibę poza granicami Niemiec, wymienione powyżej dane przekażemy w razie potrzeby do właściwego dla Państwa siedziby lokalnego partnera dystrybucyjnego.

5.5. Przekazywanie danych warsztatom

W przypadku korzystania przez Państwa z usług warsztatowych któregokolwiek z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych, przekazujemy Państwa dane, zwłaszcza zaś Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę pierwszej rejestracji Państwa pojazdu, numer identyfikacyjny pojazdu, typ i markę pojazdu a także numer rejestracyjny, naszym autoryzowanym partnerom serwisowym na terenie Niemiec i Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jeśli ci będą potrzebować Państwa dane do realizacji zleceń warsztatowych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w ramach obsługii wniosków gwarancyjnych lub kulancyjnych czy też wykonania umów serwisowych i przeglądowych na Państwa pojazdy oraz realizacji zleconych przez Państwa usług internetowych.

5.6. Przekazywanie danych do Verband der Vereine Creditreform e.V.

Gromadzone w ramach utrzymywanych z Państwem kontaktów handlowych dane osobowe dotyczące nawiązania, realizacji i zakończenia naszych relacji biznesowych, jak również dane dotyczące przypadków naruszeń postanowień umownych przekazujemy do do Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss/Niemcy, jeśli tylko jest to zgodne z przepisami prawa.

5.7. Przekazywanie danych w ramach gwarancji na pojazdy używane

Jeśli w ramach zakupu pojazdu używanego wykupią Państwo pakiet gwarancyjny (np. gwarancję BusStore), wówczas dane niezbędne do zawarcia i do wykonania stosownej umowy gwarancyjnej, a zwłaszcza Państwa dane kontaktowe, okres obowiązywania gwarancji BusStore, kwota faktury, numer identyfikacyjny pojazdu, wewnętrzny numer pojazdu, typ i marka pojazdu, numer rejestracyjny (jeżeli jest znany), data wydania, data ważności badania technicznego i aktualny przebieg, przekazywane są do naszego odpowiedniego partnera, który będzie Państwa partnerem odpowiedzialnym za realizację umowy gwarancyjnej na Państwa pojazd używany.

W przypadku wykupienia gwarancji BusStore Państwa partnerem jest aktualnie firma AutoProtect MBI Ltd, Warwick House, Roydon Road, Harlow, CM19 5DY, Wielka Brytania (Wielka Brytania).

5.8. Przekazywanie danych do banków i dostawców usług płatniczych

Państwa dane osobowe przekazujemy ponadto w ramach realizacji stosunków handlowych w zakresie dotyczącym produktów i usług do banków i dostawców usług płatniczych w celu sporządzania rozliczeń i przeprowadzenia płatności, pod warunkiem, że uzyskamy od Państwa wymaganą w tym zakresie zgodę lub jeśli będzie to prawnie dozwolone.

5.9. Przekazywanie danych do celów bilansowych

Aby zapewnić realizację celów związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem i sporządzaniem bilansu Daimler Truck AG i bilansu Daimler Buses GmbH, konieczne jest przekazanie do Daimler Truck AG określonych danych podstawowych z umów kredytowych/leasingowych z gwarancją wartości odkupu, które to obejmują w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres, okres obowiązywania umowy, numer umowy oraz numer nadwozia. Na potrzeby bilansów do Daimler Truck AG przekazywane są ponadto określone dane z dowodów księgowych, zwłaszcza dane dotyczące płatności i księgowań, które wykorzystywane są wyłącznie do tychże celów.

6. Czy moje dane są przesyłane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Nie przekazujemy danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. państw trzecich), chyba że jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie zarządzeń sądów lub organów administracyjnych. Państwa dane przekazujemy w ramach współdzielonych systemów informatycznych także do Daimler Buses Schweiz AG zgodnie z wyszczególnieniem w pkt 4.1. Szwajcaria zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych, który został ustalony przez Komisję Europejską w drodze decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony (zgodnie z art. 45 RODO).

7. Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W ramach oceny Państwa wypłacalności będziemy zwracać się Verband der Vereine Creditreform e.V. o wydanie oceny ryzyka kredytowego opracowanej na podstawie naukowo uznanej metody matematyczno-statystycznej oraz o zweryfikowanie wiarygodności podanego adresu poczty elektronicznej (Scoring), by w ten sposób zapewnić sobie ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów w przypadku klientów nowych lub w przypadku zmiany danych podstawowych klienta (nazwisko, imię, adres, adres poczty elektronicznej, dane bankowe). W związku z tym do ww. agencji przekazywane będą dane osobowe (nazwisko, imię, data urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej oraz dane bankowe), które niezbędne są do weryfikacji zdolności kredytowej i wiarygodności. W celu kontroli zdolności kredytowej wyliczane będzie statystyczne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania płatniczego (profilowanie) wyrażone w tak zwanym scoringu kredytowym, i na tej podstawie podjęta zostanie nasza decyzja w sprawie realizacji umowy. Proszę pamiętać, że do wyznaczenia scoringu kredytowego mogą być także brane pod uwagę dane adresowe.

8. Jak długo przechowywane są moje dane?

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest nam potrzebny do wypełnienia przede wszystkim naszych zobowiązań umownych lub prawnych. Jeśli nie będzie już podstawy prawnej do dalszego przetwarzania Państwa danych, usuniemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe, zablokujemy wszelkie odniesienia do Państwa osoby w naszych systemach zgodnie z przepisami o ochronie danych. W związku z powyższym będziemy przechowywać Państwa dane generalnie według następujących zasad:

• Terminy dotyczące spełnienia wymogów prawa handlowego i/lub podatkowego w zakresie obejmującym okresy przechowywania wynoszą zgodnie z przepisami prawa 6 lub 10 lat. Z tego właśnie powodu przechowujemy nasze dokumenty księgowe przez analogiczny okres.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (w skrócie: k.c.) okresy przedawnienia mogą wynosić do 30 lat, przy czym regularny termin przedawnienia wynosi tu trzy lata. Dlatego też dokumentację umowną a także inne dokumenty powiązane z umową przechowujemy zgodnie z przepisami o przedawnieniu zawartymi w kodeksie cywilnym.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do celów reklamowych, tzn. do przesyłania informacji i ofert dotyczących produktów i usług, przez okres maksymalnie sześciu lat od ostatniego faktycznego kontaktu z Państwem. Faktyczny kontakt ma miejsce na przykład wtedy, gdy pomiędzy Państwem a nami utrzymywana jest komunikacja ustna, telefoniczna lub wzajemna korespondencja.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych (www.mercedes-benz.com, www.setra.de, www.omniplus.com, www.omniplus-on.com, www.bus-store.com) rejestrujemy min. Państwa adres IP. Po jego pozyskaniu jest on przechowywany przez okres 7 dni. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wykorzystania Państwa danych, zapraszamy do odwiedzenia wyżej wymienionych stron internetowych i zapoznania się z treścią zamieszczonych tam oświadczeń o ochronie prywatności.

W przypadku, gdy zarejestrowali się Państwo do usług internetowych, a następnie dezaktywowali je, usuniemy Państwa dane najpóźniej po upływie trzech lat, chyba że w tym okresie zdecydują się Państwo reaktywować te usługi.

9. Jakie mam prawa w stosunku do Daimler Buses GmbH?

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przysługują Państwu szerokie uprawnienia. Zależy nam bardzo na tym, aby zapoznali się Państwo z nimi:

• Prawo dostępu do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskiwania informacji o przechowywanych przez nas danych, w szczególności o tym, w jakim celu odbywa się przetwarzanie i jak długo dane te są przechowywane (art. 15 RODO).

• Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych: Mają Państwo prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe (art. 16 RODO).

• Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, jeśli np. nie będziemy już potrzebowali danych osobowych do celów, dla których zostały one zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, gdyby wnieśli Państwo zasadny sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofali swoją zgodę lub jeżeli zaistnieje obowiązek prawny ich usunięcia (art. 17 RODO).

• Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych. Prawo to przysługuje Państwu w szczególności na czas trwania kontroli, jeśli zakwestionowali Państwo prawidłowość danych, a także w przypadku, gdy w razie przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych zażyczą sobie ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. Ograniczenie przetwarzania danych ma ponadto miejsce w przypadku, gdy dane nie będą już konieczne do realizacji założonych przez nas celów, ale będą one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a także wtedy, gdy pomyślne rozpatrzenie sprzeciwu zgłoszonego nam przez Państwa okaże się sporne (art. 18 RODO).

• Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które zostały nam dostarczone, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO), o ile nie zostały one już wcześniej usunięte.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z którychkolwiek przysługujących Państwu praw lub uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres rodobuses@daimlertruck.com lub pocztą tradycyjną na adres Daimler Buses Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica.

10. Czy mogę odwołać udzieloną już zgodę na przetwarzanie danych?

Użytkownik może bezpłatnie i w dowolnym czasie cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Zapis ten ma także zastosowanie w odniesieniu do deklaracji zgody wydanych przed wejściem w życie RODO, tzn. przed 25 maja 2018 r.

Deklarację zgody można cofnąć drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodobuses@daimlertruck.com lub pocztą tradycyjną na adres Daimler Buses Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica.

Proszę pamiętać, że cofnięcie zgody obowiązuje dopiero od daty otrzymania go przez nas i w następującej po niej przyszłości. Jeśli na przykład wyrażą Państwo sprzeciw wobec wydanej przez siebie zgody na wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych, nie będziemy już wysyłać Państwu żadnych reklam od dnia otrzymania Państwa sprzeciwu.

11. Czy mogę wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec opartego na art. 6 I 1 e lub f RODO przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO). Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie będzie miało na celu ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo ewentualnie sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów reklamowych, nie będziemy już dłużej przetwarzać Państwa danych w tym celu.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o wysłanie nam wiadomości pocztą elektroniczną na adres rodobuses@daimlertruck.com lub pocztą tradycyjną na adres Daimler Buses Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 46, 05-830 Wolica.

12. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru

Jeśli uważają Państwo, że poprzez przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru jak np. urzędu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca naruszenia przepisów o ochronie danych.

Stan na maj 2018 r.

Daimler Buses GmbH